Privacy en Cookie Statement

Achtergrond

Wij hechten veel belang aan het beschermen en respecteren van uw privacy in overeenstemming met de huidige wetgeving voor gegevensbescherming (“Wetgeving”). Deze kennisgeving beschrijft de basis waarop wij alle persoonlijke gegevens verwerken die we van u verzamelen of die u aan ons verstrekt. Voor de toepassing van de wetgeving is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt, de groepsmaatschappij aan wie u uw gegevens hebt verstrekt.

Informatie die we over u kunnen verzamelen of ontvangen

We verzamelen en verwerken persoonlijke gegevens die u ons rechtstreeks verstrekt door formulieren in te vullen, via onze website, telefonisch of via e-mail, of die we via derde partijen ontvangen (bijvoorbeeld – openbare registers, brokers, agenten, claim onderzoekers, claimbehandelaars en zakelijke partners). Dit omvat de volgende categorieën gegevens:

 • Algemene identificatie en contactgegevens: naam; adres; e-mail en telefoonnummer; persoonlijk of soortgelijk identificatienummer; geslacht; burgerlijke staat; relatie met de verzekeringnemer, verzekerde of begunstigde (informatie die wij van u of een derde partij ontvangen).
 • Financiële informatie vereist om diensten te verlenen: voor waarborgsommen; bankrekeningnummer en accountgegevens; kredietgeschiedenis en credit score; middelen; inkomen; en andere financiële informatie (Informatie die we van u of een derde partij ontvangen).
 • Informatie die nodig is om fraude te ontdekken, voorkomen of te onderzoeken en te toetsen aan sanctielijsten: we kunnen persoonlijke gegevens verwerken zodat we fraude kunnen ontdekken, voorkomen of onderzoeken of onze plicht vervullen om alle transacties te toetsen aan sanctielijsten voordat een dienst wordt verleend of transactie wordt uitgevoerd.

Hoe we uw informatie gebruiken

Alle gegevens die u verstrekt of die wij van derden ontvangen, zijn doorgaans noodzakelijk om een contract met ons aan te gaan en om ons in staat te stellen onze verplichtingen jegens u uit hoofde van het contract na te komen. We moeten de gegevens ook verwerken voor andere doeleinden die hieronder worden beschreven:

Categorie persoonlijke gegevens Doel van verwerking Juridische basis voor verwerking
Algemene identificatie en contactgegevens Berekenen van premie, aanbieden en accepteren van dekking, aanbieden van verlenging, informeren over wijzigingen in diensten, afhandeling van klachten Voldoen aan onze contractuele verplichtingen jegens u of, op uw verzoek, de nodige stappen ondernemen voordat u een contract met ons sluit; of
Gerechtvaardigd belang om onze producten te verbeteren, systemen te ontwikkelen en u te voorzien van relevante producten
Verificatie van uw identiteit Voldoen aan onze contractuele verplichtingen jegens u; of
Voldoen aan de wet
Versturen van nieuwsbrieven Gerechtvaardigd belang om onze producten en diensten te verbeteren en u op de hoogte te houden van ontwikkelingen in de branche
Beantwoorden van vragen via het internet, e-mail of telefoon Voldoen aan onze contractuele verplichtingen jegens u
Voorkomen, ontdekken en onderzoeken van strafbare feiten (waaronder fraude) Voldoen aan de wet
Voldoen aan de wet en verplichtingen van de toezichthouder Voldoen aan de wet
Informatie vereist om producten en diensten te verlenen. Berekenen van premie, aanbieden en accepteren van dekking, aanbieden van verlenging, informeren over wijzigingen in diensten Uitvoering van een overeenkomst voor u, of op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen
Gerechtvaardigd belang om onze producten te verbeteren, systemen te ontwikkelen en u te voorzien van relevante producten
Afhandeling van claims Voldoen aan onze contractuele verplichtingen jegens u
Financiële informatie Berekenen van premie, aanbieden en accepteren van dekking, aanbieden van verlenging Voldoen aan onze contractuele verplichtingen jegens u
Informatie nodig  voor het ontdekken, voorkomen en onderzoeken van fraude en het toetsen aan sancties. Ontdekken, voorkomen en onderzoeken van fraude en het toetsen aan sancties Voldoen aan wettelijke verplichtingen

Openbaarmaking van uw gegevens

Voor onze dienstverlening, claimbehandeling, algemene bedrijfsvoering en verplichtingen aan toezichthouders mogen wij uw informatie openbaar maken aan; (a) bedrijven die onderdeel zijn van de Liberty Mutual Groep; (b) derden waar wij mee samen werken voor onze dienstverlening; (c) onze dienstverleners; en (d) overheids- of andere publieke instanties. Deze categorieën houden onder andere in:

 • Bedrijven binnen de Liberty Mutual Groep – Een lijst van alle bedrijven in Liberty Mutual Groep kunt u vinden op www.libertymutual.com.
 • Distributie partners – Tussenpersonen en verbonden agenten, brokers, distributeurs, herverzekeraars, administratieve ondersteuners, financiële instellingen en andere business partners.
 • Onze dienstverleners – Externe dienstverleners zoals accountants, actuarissen; telefooncentrales; auditeurs, experts, advocaten en andere externe professionele adviseurs; IT systemen, ondersteuning en hosting dienstverleners; print en analyse dienstverleners; banken en financiële instellingen; derde claim behandelaren; claim onderzoekers en schade-experts; en uitbestede dienstverleners die ondersteunen in de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten.
 • Overheids- of andere publieke instanties – Liberty Mutual kan persoonlijke gegevens delen met overheids- of andere publieke instanties (waaronder maar niet gelimiteerd tot toezichthouders, rechtbanken, wetshandhavende instanties, belastingdiensten, opsporingsdiensten en andere autoriteiten indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Liberty Mutual mag uw persoonlijke gegevens openbaar maken:

 • Indien wij een bedrijf of bedrijfsmiddelen aan- of verkopen mogen wij uw persoonlijke gegevens aan een potentiële verkoper of koper openbaar maken.
 • Indien Liberty Mutual of haar activa worden verkregen door een derde partij, in welk geval alle persoonlijke gegevens van haar klanten over te dragen activa zullen zijn.
 • Om onze algemene voorwaarden en andere overeenkomsten te handhaven of uit te voeren; of om de rechten, het eigendom of de veiligheid van Liberty Mutual, onze klanten en anderen te beschermen.

Internationale doorgifte van gegevens

Voor bovengenoemde doelen kunnen wij uw persoonlijke gegevens doorgeven naar bestemmingen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Indien wij uw persoonlijke gegevens buiten de EER doorgeven, zorgen wij ervoor dat deze zorgvuldig worden beveiligd, in overeenstemming met dit privacy statement en de wet. Wij geven alleen gegevens door aan landen waarvan de Europese Commissie heeft vastgesteld dat zij een passend beschermingsniveau bieden of, indien er geen adequaatheidsbesluit is, passen wij de door de Europese Commissie goedgekeurde ‘standaardbepalingen inzake gegevensbescherming’ toe met dergelijke partijen om de gegevens te beschermen. U kunt een kopie van de ‘standaardbepalingen inzake gegevensbescherming’ bemachtigen door schriftelijk contact op te nemen met Liberty Mutual Surety, t.a.v. Compliance, Gustav Mahlerlaan 348, 1082 ME Amsterdam of mail naar privacyNL@libertymutual.com.

Uw Rechten

U hebt de volgende rechten:

 • Recht op Inzage – U kunt verzoeken een kopie van de persoonlijke gegevens die wij van u hebben in te zien.
 • Recht op verwijdering – U kunt verzoeken uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen. In bepaalde gevallen kunnen wij het recht hebben bepaalde gegevens te behouden ondanks uw verzoek op verwijdering.
 • Recht op rectificatie – U kunt verzoeken onjuiste of incomplete persoonlijke gegevens te laten corrigeren of verwijderen.
 • Recht op beperking – U kunt verzoeken onder bepaalde omstandigheden de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken tot alleen het opslaan van uw persoonlijke gegevens. Dit kunt u bijvoorbeeld doen gedurende de periode dat wij vaststellen of uw verzoek op verwijdering terecht is. Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op een afweging van belangen en u van mening bent dat uw integriteitsbelangen zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigd belang, dan mag u, afhankelijk van de situatie, bezwaar indienen tegen het verwerken. Neem daarvoor contact met ons op, zie onderstaande contactgegevens. Liberty Mutual moet overtuigende argumenten hebben om door te mogen gaan met de verwerking van persoonlijke gegevens voor het relevante doel.
 • Recht op overdracht van gegevens – Als persoonlijke gegevens elektronisch worden verwerkt heeft u het recht een kopie van uw persoonlijke gegevens te ontvangen in een gangbare machine leesbare vorm op basis van uw toestemming indien de gegevens nodig zijn om een contract voor u uit te voeren en de gegevens door u beschikbaar zijn gesteld of gegenereerd.
 • Rechten met betrekking tot automatische besluitvorming waaronder profilering – U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan volledig geautomatiseerde besluitvoering, waaronder profilering, als een dergelijk besluit juridische of anderzijds negatieve gevolgen voor u heeft. Dit recht is niet van toepassing op de besluitvorming die noodzakelijk is om te voldoen aan contractuele verplichtingen jegens u, als de besluitvorming is toegestaan onder van toepassing zijnde wetgeving of als u nadrukkelijk toestemming hebt gegeven.
 • Klachten aan de toezichthoudende autoriteit – Wij helpen u graag als u vragen of klachten hebt over de verwerking van uw persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht een klacht met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens in te dienen bij de nationale toezichthoudende autoriteit.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om u te onderscheiden van de overige gebruikers van de website. Dit helpt ons om u een betere ervaring te bieden tijdens het surfen op de website en om deze te verbeteren. Wij zijn bijvoorbeeld geïnteresseerd in het aantal bezoekers, welke pagina’s zij bezoeken en welke pagina’s het meest en het minst populair zijn. Door de lessen toe te passen die wij van het bezoekersgedrag leren kunnen wij de inhoud aanpassen om deze beter toegankelijk, relevant en interessant voor bezoekers te maken. In bepaalde gevallen worden cookies gebruikt om informatie te onthouden voor uw volgende bezoek aan onze site. Wij moeten dit doen om uw gebruik van de website te verbeteren, zoals het onthouden van voorkeuren. Indien u doorgaat met het gebruik van de website gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. We gebruiken de volgende cookies:

 • Absoluut noodzakelijke cookies. Dit zijn cookies die nodig zijn voor het functioneren van onze site. Dit betreffen bijvoorbeeld cookies waarmee u kan inloggen in beveiligde delen van onze website.
 • Analytische/prestatie cookies. Dit zijn cookies waarmee wij bezoekers kunnen herkennen tellen en kunnen zien hoe zij navigeren op onze website wanneer zij deze gebruiken. Dit helpt ons de werking van de website te verbeteren, bijvoorbeeld, door te zorgen dat gebruikers de door hen gezochte informatie makkelijk vinden. De cookies die wij gebruiken bevatten GEEN persoonlijk identificeerbare data over u.

Bewaarperiode

Uw persoonlijke gegevens worden niet langer opgeslagen dan noodzakelijk en worden behandeld in overeenstemming met ons dataretentie beleid. In de meeste gevallen is de bewaartermijn een periode van zeven (7) jaar na het verlopen van een overeenkomst of onze zakelijke relatie met u, tenzij wij genoodzaakt zijn uw data langer te bewaren voor onze bedrijfsvoering, juridische redenen of toezicht verplichtingen. Wanneer wij data langer bewaren zullen wij daar waar mogelijk persoonlijke elementen verwijderen of anonimiseren om uw privacy en veiligheid te waarborgen.

Wijzigingen in ons Privacybeleid

Wij kunnen het privacy beleid te allen tijde aanpassen door deze publicatie bij te werken. Wij raden u daarom aan de website van tijd tot tijd te bezoeken om kennis te nemen van wijzigingen die wij aanbrengen.

Als u vragen heeft over ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, neem schriftelijk contact op met: Liberty Mutual Surety, t.a.v. Compliance, Gustav Mahlerlaan 348, 1082 ME Amsterdam of mail naar privacyNL@libertymutual.com.