Enkele belangrijke procedures:

Afgegeven garantie

ledere door ons ondertekende garantie die per koerier of post is verzonden, dan wel persoonlijk bij ons is opgehaald of op andere wijze is overhandigd, geldt als afgegeven aangezien er rechten aan kunnen worden ontleend. Hetzelfde geldt voor een ondertekende garantie die (vooruit) per e-mail of fax is verzonden. Het is daarbij niet van belang of de garantie al in het bezit van de begunstigde is.

Verzending garantie

Een originele garantie wordt standaard aan de begunstigde (uw opdrachtgever) gezonden, tenzij u op het aanvraagformulier een andere voorkeur hebt aangegeven. Het is daarom van groot belang dat wij over de juiste en volledige contactgegevens van de begunstigde beschikken.

Concept garantie

Op uw verzoek kunnen wij u en/of de begunstigde een concept garantie toezenden. Een concept garantie is niet ondertekend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Zolang er sprake is van een concept kunnen wijzigingen in en/of toevoegingen aan de garantietekst plaatsvinden.

Wijzigen of vervangen van een garantie

Wijziging of vervanging van een afgegeven garantie waarbij een nieuwe garantietekst dient te worden afgegeven kan uitsluitend plaatsvinden onder een nieuw garantienummer en met opname van een vervangingsclausule. De oorspronkelijke (vervangen) garantie blijft van kracht tot het moment waarop wij deze conform de hieronder vermelde dechargeprocedure kunnen beëindigen. Verlaging en/of verlenging van een afgegeven garantie kan eventueel plaatsvinden onder hetzelfde nummer middels een addendum (brief) dat altijd aan de begunstigde wordt gezonden.

Decharge garantie

Elke door ons afgegeven garantie gaat vergezeld van een dechargeverklaring. Zodra de garantie kan aflopen dient de begunstigde van de garantie de dechargeverklaring te ondertekenen en te voorzien van een datum en bedrijfsstempel (de dechargeverklaring mag door de begunstigde ook worden overgenomen op eigen briefpapier). De aldus getekende dechargeverklaring dient (bij voorkeur vergezeld van de originele garantie) aan ons te worden geretourneerd, waarna wij de garantie laten aflopen. In geval van een garantie met een definitieve einddatum is een dechargeverklaring niet noodzakelijk indien de garantie inmiddels is vervallen door het verstrijken van de definitieve einddatum zonder dat bij ons een betalings- of verlengingsverzoek is ingediend.