Skip over navigation | Sla menu over

Wij handelen zorgvuldig, deskundig en integer en volgens relevante wet- en regelgeving, codes en reglementen. Dit verklaren wij officieel volgens de Governance Principles van het Verbond van Verzekeraars.

Verklaring als leidraad voor handelen

Elk lid van onze directie en senior managent verklaart het volgende:
• Ik handel integer en zorgvuldig. 
• Ik weeg álle belangen af: die van klanten, wier belang centraal staat; van aandeelhouders; werknemers en samenleving. 
• Ik licht de klant zo goed mogelijk in. 
• Ik gedraag me naar de relevante wetten, reglementen en gedragscodes. 
• Ik houd geheim wat mij is toevertrouwd. 
• Ik misbruik mijn verzekeringskennis niet.
• Ik stel me open en toetsbaar op.
• Ik ken mijn verantwoordelijkheid in de samenleving.
• Ik span me in om het vertrouwen in het verzekeringswezen te behouden en te bevorderen.
• Zo houd ik het beroep van verzekeraar in ere.
Deze officiële, moreel ethische verklaring geldt als leidraad voor het handelen door onze medewerkers.

Gedragscode en Goverance Principes

Nationale Borg-Maatschappij is aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars, dat naast de in 2002 opgesteld Gedragscode Verzekeraars in 2011 ook de Governance principes (de Code) heeft opgesteld. De Code sluit aan bij de uitgangspunten van de door de Nederlandse Vereniging van Banken opgestelde Code Banken.

De Code is van toepassing op alle verzekeraars die beschikken over een vergunning verleend op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen activiteiten in Nederland of in een andere lidstaat en of de activiteiten al dan niet door middel van een bijkantoor worden verricht. De Code is daarmee van toepassing op Nationale Borg in Nederland en België. Wij passen de Code echter ook toe in ons herverzekeringsbedrijf op Curaçao. 

In ons jaarverslag vermelden wij elk jaar op welke wijze wij de principes van de Code in het voorafgaande jaar hebben toegepast en indien van toepassing zetten wij daarin ook gemotiveerd uiteen waarom een principe eventueel niet (volledig) is toegepast.

Bepalend voor de werking van de Code is niet de mate waarin deze naar de letter wordt nageleefd, maar de wijze waarop met de intenties van de Code wordt omgegaan.

U vindt hier de volledige tekst van de Governance principes Verzekeraars.

Vragen, Suggesties en Klachten

Wij willen dat u als klant tevreden bent over onze service. Daarom werken we steeds aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Als u een vraag heeft of een suggestie waarmee wij onze service verder kunnen verbeteren, laat ons dit dan weten. Wij luisteren hier graag naar u en zoeken waar mogelijk een passende oplossing. Ook indien u een klacht heeft over onze dienstverlening, vragen wij u om die aan ons te melden.

U kunt uw vraag, klacht of suggestie op verschillende manieren aan ons doorgeven. Per mail via , of schriftelijk aan NV Nationale Borg-Maatschappij, Postbus 955, 1000 AZ Amsterdam.

Indien uw vraag, klacht of suggestie zonder aanvullend onderzoek kan worden beantwoord, dan wordt u direct over het antwoord op uw vraag of over de oplossing voor uw suggestie of klacht geïnformeerd. Is dat niet mogelijk, dan ontvangt u binnen twee weken een ontvangstbevestiging van de afdeling of de medewerker die uw vraag, klacht of suggestie in behandeling heeft genomen. In deze bevestiging vermelden wij wie uw melding in behandeling heeft, het dossiernummer, de verwachte afhandeldatum en een telefoonnummer dat u kunt bellen voor aanvullende vragen of opmerkingen.

Voor elke klacht zoeken we de beste oplossing. Is die toch niet naar wens en bent u het niet eens met de uitkomst, schrijf dan een brief naar onze Compliance Officer op bovenvermeld adres. Neemt u in uw brief wel graag alle relevante informatie op, zoals uw naam- en adresgegevens, eventuele contractsgegevens en kopieën van relevante documenten. Onze Compliance Officer zal na ontvangstbevestiging van uw brief een onderzoek instellen en de oplossing die u eerder is aangeboden beoordelen. Vervolgens zal hij u informeren over zijn bevindingen binnen de termijn die aan u in de ontvangstbevestiging is doorgegeven. Mocht u onverhoopt toch niet tevreden zijn met de geboden oplossing dan kunt u uw klacht uiteraard voorleggen aan de bevoegde rechter die er een bindende uitspraak over zal doen.

Nieuws

Financiele rapportages Nationale Borg

22 mei 2017
Na de overdracht van dochtermaatschappij Nationale Borg Reinsurance naar een AmTrust groepsmaatschappij in november 2016 is de balans van lees meer

Kantoren gesloten op 25 en 26 mei

22 mei 2017
Op Hemelvaartsdag, 25 mei, en de daarop volgende vrijdag 26 mei zijn onze kantoren in Amsterdam en Antwerpen gesloten. Wij adviseren u lees meer

Nationale Borg introduceert huurgarantie voor het MKB

8 februari 2017
Nationale Borg breidt haar dienstverlening uit naar het MKB. Met de nieuw ontwikkelde Nationale Borg Huurgarantie worden ondernemers uit het MKB lees meer

Nationale Borg realiseert stabiele winst en hogere omzet over 2015

13 april 2016
Nationale Borg-Maatschappij heeft 2015 afgesloten met een winst van € 16,3 miljoen, even hoog als in 2014. Het premie-inkomen steeg van € 89,9 lees meer

Nieuwe aandeelhouder Nationale Borg

5 augustus 2015
Met genoegen brengen wij u op de hoogte van de overeenkomst tussen onze aandeelhouders HAL en Egeria, en AmTrust Financial Services, Inc., over de lees meer

Bekijk het archief