Wij handelen zorgvuldig, deskundig en integer en volgens relevante wet- en regelgeving, codes en reglementen. Dit verklaren wij officieel volgens de Governance Principles van het Verbond van Verzekeraars.

Verklaring als leidraad voor handelen

Elk lid van onze directie en senior management verklaart het volgende:
• Ik handel integer en zorgvuldig.
• Ik weeg álle belangen af: die van klanten, wier belang centraal staat; van aandeelhouders; werknemers en samenleving.
• Ik licht de klant zo goed mogelijk in.
• Ik gedraag me naar de relevante wetten, reglementen en gedragscodes.
• Ik houd geheim wat mij is toevertrouwd.
• Ik misbruik mijn verzekeringskennis niet.
• Ik stel me open en toetsbaar op.
• Ik ken mijn verantwoordelijkheid in de samenleving.
• Ik span me in om het vertrouwen in het verzekeringswezen te behouden en te bevorderen.
• Zo houd ik het beroep van verzekeraar in ere.
Deze officiële, moreel ethische verklaring geldt als leidraad voor het handelen door onze medewerkers.

Gedragscode en governance principes

Het Verbond van Verzekeraars heeft naast de in 2002 opgestelde Gedragscode Verzekeraars in 2011 ook de Governance principes (de Code) opgesteld. Hoewel Liberty Mutual Surety strikt genomen geen verzekeraar is maar een gevolmachtigde, passen wij de Code toch toe. De Code sluit aan bij de uitgangspunten van de door de Nederlandse Vereniging van Banken opgestelde Code Banken.

Bepalend voor de werking van de Code is niet de mate waarin deze naar de letter wordt nageleefd, maar de wijze waarop met de intenties van de Code wordt omgegaan.

U vindt hier de volledige tekst van de Governance principes Verzekeraars.

Vragen, suggesties en klachten

Wij willen dat u als klant tevreden bent over onze service. Daarom werken we steeds aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Als u een vraag heeft of een suggestie waarmee wij onze service verder kunnen verbeteren, laat ons dit dan weten. Wij luisteren hier graag naar u en zoeken waar mogelijk een passende oplossing. Ook indien u een klacht heeft over onze dienstverlening, vragen wij u om die aan ons te melden.

U kunt uw vraag, klacht of suggestie op verschillende manieren aan ons doorgeven. Per mail via info_nederland@libertymutual.com, of schriftelijk aan Liberty Mutual Surety, Postbus 955, 1000 AZ Amsterdam.

Indien uw vraag, klacht of suggestie zonder aanvullend onderzoek kan worden beantwoord, dan wordt u direct over het antwoord op uw vraag of over de oplossing voor uw suggestie of klacht geïnformeerd. Is dat niet mogelijk, dan ontvangt u binnen twee weken een ontvangstbevestiging van de afdeling of de medewerker die uw vraag, klacht of suggestie in behandeling heeft genomen. In deze bevestiging vermelden wij wie uw melding in behandeling heeft, het dossiernummer, de verwachte afhandeldatum en een telefoonnummer dat u kunt bellen voor aanvullende vragen of opmerkingen.

Voor elke klacht zoeken we de beste oplossing. Is die toch niet naar wens en bent u het niet eens met de uitkomst, schrijf dan een brief naar onze Compliance Officer op bovenvermeld adres. Neemt u in uw brief wel graag alle relevante informatie op, zoals uw naam- en adresgegevens, eventuele contractsgegevens en kopieën van relevante documenten. Onze Compliance Officer zal na ontvangstbevestiging van uw brief een onderzoek instellen en de oplossing die u eerder is aangeboden beoordelen. Vervolgens zal hij u informeren over zijn bevindingen binnen de termijn die aan u in de ontvangstbevestiging is doorgegeven. Mocht u onverhoopt toch niet tevreden zijn met de geboden oplossing dan kunt u uw klacht uiteraard voorleggen aan de bevoegde rechter die er een bindende uitspraak over zal doen.

Beloningsbeleid

U vindt hier ons beloningsbeleid.